· 

Veranderen van gedrag? TripleWin's visie op aanleren en afleren

Als er een noodzaak is tot veranderen van gewenst gedrag of ongewenst gedrag zullen de betreffende medewerkers een aantal stappen moeten doorlopen;

1. Herkennen van dat gedrag bij zichzelf ( en wie helpt je daarbij?)

2. Erkennen dat zij dat gedrag vertonen ( toegeven en accepteren)

3. Keuzes gaan maken of zij dat gedrag willen veranderen of niet

4. Een plan maken hoe dit gedrag te veranderen

5. Hulp vragen aan anderen om te helpen implementeren van het nieuwe gedrag

6. Om daarna heel veel te vallen en weer op te staan

 

TripleWin’s visie op opleiden is dat organisaties, die werkelijk willen dat hun medewerkers veranderen, zich bewust zijn dat die medewerkers, in alle 6 stappen van het verander- of leerproces begeleid worden. Dat betekent dat wij, samen met jullie, als partners verantwoordelijk zijn voor alle 6 stappen.

Dat betekent niet dat wij, als externe partij, alleen de training verzorgen maar juist samen met jullie afspraken maken over de rollen, voor, tijdens en na de training. Samen bepalen wie wat doet om ook stap 4, 5 en 6 werkelijk te implementeren in de dagelijkse praktijk.

 

Voor de trainingen

Om tijdens de trainingen deelnemers bewust te maken van hun gedrag is het essentieel dat de facilitator volledig op de hoogte is van de werksituaties. Niet alleen hun gezichtspunt, maar juist ook de medewerkerszijde en de klantkant zijn essentieel om te weten. Daarom zal de betreffende facilitator spreken met alle betrokkenen, kijken naar de werksituaties en zelf ervaringen opdoen als klant. Vanuit die ervaringen kan het programma worden gebouwd en ook worden bepaald hoe lang het programma dient te zijn. Het programma moet krachtig genoeg zijn om de acceptatie en commitment te verkrijgen van de deelnemers. De duur en kracht is afhankelijk van de starheid in gezichtspunten en de bereidheid tot veranderen en de historie van leren en opleiden en de resultaten die daarmee bereikt zijn in het verleden. Samen bepalen we wat mogelijk is gezien tijd en middelen.

 

Tijdens de trainingen

Volwassenen en professionals leren het meest effectief door hen intellectueel, emotioneel en fysiek te betrekken. Juist de betrokkenheid zorgt ervoor dat de bereidheid tot veranderen vergroot en geaccepteerd wordt. Bij veranderingen in gedrag ofwel het toepassen van het nieuw geleerde is het essentieel dat de bereidheid ofwel attitude om dat geleerde te willen toepassen aanwezig is. In de training is het dan ook essentieel om aan die bereidheid werken naast het aanreiken van de vaardigheden.

 

Vandaar dat wij Experiential learning als leervorm hanteren. De leervorm kenmerkt zich door:

• Theorie te ervaren en te reflecteren.

• De facilitator is de begeleider van het proces en geeft verantwoordelijkheid en controle aan de deelnemers.

• Deelnemers zijn actief en participerend.

• Volledig interactief en twee richting communicatie.

• Het leren geschiedt vanuit observaties en ervaring in oefeningen waarin de theorie wordt nagebootst. Deze oefeningen worden direct daarna gereflecteerd naar de theorie en de dagelijkse huidige en gewenste situatie en de veranderingen daarin.

• Holistische benadering, vele manieren van ontvangen en kennis aanreiken.

• Verbind nieuwe kennis aan bestaande netwerken in de hersenen, mentaal, emotioneel, fysiek etc.

• Het stimuleren van beide hersenhelften.

• Deelnemers leren van elkaar.

• Voortdurend meten en accessen van gedrag, teamwork, attitude en resultaten.

• Voortdurend reflecteren op doelstellingen, wat kan beter en wat doen we goed.

Voordelen hiervan zijn:

• Grote participatie en acceptatie.

• Activiteiten helpen deelnemers over emotionele en mentale blokkades heen.

• Acceptatie wordt verkregen voor veranderend gedrag.

• Motivatie en enthousiasme wordt vergroot.

• Deelnemers worden gestimuleerd om uit hun comfort zone te komen ook na de training.

• Een grote basis van vertrouwen wordt neergelegd waardoor de bereidheid om gedrag te veranderen groot is en de deelnemers elkaar daarin helpen en stimuleren.

 

Na, de training, Implementatie en borging

Een aantal uitgangspunten die ervoor moeten zorgen dat de implementatie maximaal geborgd wordt;

• Leidinggevenden dienen ten minste als deelnemer hebben deelgenomen om commitment te kunnen geven aan het geleerde.

• De leiderschapsstijl zal het gewenste gedrag moeten stimuleren en aanmoedigen. Leiders dienen rekening te houden met de weerstanden en alle aspecten die bij de menselijke veranderingen plaatsvinden. De leiders zullen geëquipeerd moeten worden en de kennis en vaardigheden moeten bezitten hoe hun mensen door de veranderingen heen gaan en hoe zij in staat zijn om deze change curve te begeleiden. En een cultuur te creëren waarin verantwoordelijkheid, accountability, eigen doelen bepalen en invulling te geven aan dat speelveld mogelijk is. Leiden van zeer goed presterende teams is een essentiële vaardigheid van de leiders van 2023. Deze vaardigheden als situationeel en transitioneel leidinggeven, regressie, analyse kunnen maken van je team, empowerment, weerstanden, omgaan met angst en boosheid en depressie, omgaan met excuses en redenen waarom het niet kan, zijn vaardigheden die de leiders zich eigen dienen te maken.

• Opvolging dient direct na de training gebeuren.

• Begeleiding van de deelnemers op de vloer is essentieel om deelnemers te helpen veranderen.

• Voortdurend dienen de deelnemers te worden herinnerd aan het toepassen van het nieuw geleerde.

• Actiepunten worden opgenomen in de opleiding en ontwikkeling plannen en meegenomen in de beoordelingsgesprekken.

• Alle systemen of processen die het veranderd gedrag tegenhouden moeten worden aangepast zodat het gewenste gedrag wordt gestimuleerd.